ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทร.02-160-1111

ปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติงานของกองกลาง คือ อาคาร 32 ประกอบด้วย

1.1  งานธุรการ  ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1 โทรศัพท์  0 2160 1020 และ 0 2160 1255  โทรสาร 0 2160 1010
1.2  งานประชาสัมพันธ์ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2160 1023  โทรสาร 0 2160 1010
1.3  งานวิเทศสัมพันธ์ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 4 โทรศัพท์ 0 2160 1251 โทรสาร 0 2160 1250
1.4  งานสวัสดิการ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2160 1165  โทรสาร 0 2160 1010
1.5  งานโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 34  ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2160 1087  โทรสาร 0 2160 1010
1.6  งานอาคารสถานที่และบริการ  ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2160 1022  โทรสาร 0 2160 1010

12620 Total Views 6 Views Today