วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

แผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง


วิสัยทัศน์ (Vision)

        เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการให้บริการ

ปณิธาน (Motto)

        สร้างคุณค่าด้านงานบริการ

พันธกิจ (Mission)

        ให้บริการที่มีมาตรฐานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ

เป้าประสงค์ (Goal)

        หน่วยงานสามารถให้บริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพหน่วยงาน  สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัด

        1.มีระบบการให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ
        2.จำนวนงานที่ได้รับการปรัรบปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์

        1.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการจัดการ
        2.พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ

7751 Total Views 0 Views Today