บุคลากร

ชื่อ: ดร.โกมล ไพศาล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อีเมล์:
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน:
นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร ผู้อำนวยการกองกลาง ชื่อ: นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองกลาง
อีเมล์:
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน:
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานบริหารงานทั่วไป
นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางอมรวดี กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์: 
โทรศัพท์: 02-160-1020
เบอร์ภายใน: 1020
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางเจนจิรา ปราบปรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ชื่อ: นางเจนจิรา  ปราบปรี
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์: kai_sada2549@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1020
เบอร์ภายใน: 1020
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาวเพชรรัตน์  แสงเงินยอด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง:
อีเมล์: p_dimon@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1020
เบอร์ภายใน: 1020
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวกรรณิกา ทองคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาวกรรณิกา  ทองคำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: kannika_meepooh@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1020
เบอร์ภายใน: 1255
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาววาทินี เรเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาววาทินี  เรเรือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์: Noophee_O@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1020
เบอร์ภายใน: 1020
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ:
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์:
โทรศัพท์: 02-160-1020
เบอร์ภายใน: 1020
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานอำนวยการและพัฒนาระบบ
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชื่อ: นางสาวเสาวนีย์  กำเนิดรัตน์
ตำแหน่ง: อำนวยการและพัฒนาระบบ
อีเมล์: saowanee.ku@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1312
เบอร์ภายใน: 1312
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวจิราพร ทำโย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาวจิราพร  ทำโย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: jiraporn.th@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1312
เบอร์ภายใน: 1312
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายสุธีร์ แซ่ฮุ้น วิศวกร ชื่อ: นายสุธีร์  แซ่ฮุ้น
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
อีเมล์: sutee_ku64@hotmail.com
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: 02-160-1020
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวอัจฉรา กำเนิดรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาวอัจฉรา  พุ่มเปี่ยม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: dutdaw_aaa@hotmail.com
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน: 02-160-1312
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวภูรีรัตน์ สัตถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาวภูรีรัตน์  สัตถาวร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: jew1987@hotmail.com
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน: 02-160-1312
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายธงชัย อเนกวศินชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชื่อ: นายธงชัย  เอนกวศินชัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์: thongchai.an@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1401
เบอร์ภายใน: 1401
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสุจิตรา สุขสมบูรณ์วัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ชื่อ: นางสุจิตรา สุขสมบูรณ์วัฒนา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 02-1601340
เบอร์ภายใน:1340
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายกมล หรั่งทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นายกมล หรั่งทอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: kamol.ru@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1401
เบอร์ภายใน: 1401
การฝึกอบรม/การพัฒนา
 นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชื่อ: นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อีเมล์: siwimol.ch@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601401
เบอร์ภายใน:1401
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ชื่อ: นายรวีโรจน์  สิงห์ลำพอง
ตำแหน่ง: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
อีเมล์: apichart_riss@hotmail.com
โทรศัพท์: 085-479-5796
เบอร์ภายใน: 02-160-1023, 02-160-1400
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวอรวรรณ สุขมา นักประชาสัมพันธ์ ชื่อ: นางสาวอรวรรณ  สุขมา
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์: taynid@hotmail.com
โทรศัพท์: 089-008-8772
เบอร์ภายใน: 02-160-1023, 02-160-1400
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ ชื่อ: นายรังสรรค์  ถาวรสิวะวงษ์
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์: sant_jedi9@hotmail.com
โทรศัพท์: 081-920-6255, 086-561-3322
เบอร์ภายใน: 02-160-1023, 02-160-1400
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวเนตรดาว อยู่ยง นักประชาสัมพันธ์ ชื่อ: นางสาวเนตรดาว  อยู่ยง
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์: Netdao_YY@hotmail.com
โทรศัพท์: 089-756-9823
เบอร์ภายใน: 02-160-1023, 02-160-1400
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางจิตรกันยา ปิมปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ:  นางกันย์ภัชชาภร  ปิมปา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: Pods_nou@hotmail.com
โทรศัพท์: –
เบอร์ภายใน: 02-160-1023, 02-160-1400
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชื่อ: นางสาวนุชนารถ  เพ็งสุริยา
ตำแหน่ง: หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์: nuch_nart@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1251
เบอร์ภายใน: 1251
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวปรียาภรณ์ อารีรักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชื่อ: นางสาวปรียาภรณ์  อารีรักษ์
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์: asasithorn@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1251
เบอร์ภายใน: 1251
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวอิสรา สังข์ประเสริฐ นักวิเทศสัมพันธ์ ชื่อ: นางสาวอิสรา  สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์: yaijane@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1251
เบอร์ภายใน: 1251
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวณัฐิยา ยศรุ่งเรือง นักวิเทศสัมพันธ์ ชื่อ: นางสาวณัฐิยา  ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์: djjasod17@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1251
เบอร์ภายใน: 1251
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานโสตทัศนูปกรณ์
นายศรัญญู คงปาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ ชื่อ: นายศรัญญู  คงปาน
ตำแหน่ง: หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
อีเมล์: sarunyoo.kh@gmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1087
เบอร์ภายใน: 1087
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายประคอง โพธิวัฒน์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ชื่อ: นายประคอง  โพธิวัฒน์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-160-1087
เบอร์ภายใน: 1087
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายไชยยานนท์ แก้วนิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชื่อ: นายไชยยานนท์  แก้วนิล
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์: chaiyanon26@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1087
เบอร์ภายใน: 1087
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายสุทัศน์ จิตรกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชื่อ: นายสุทัศน์  จิตรกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์: suthatjtj@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1087
เบอร์ภายใน: 1087
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายสุรชาติ ตรีโอษฐ์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ชื่อ: นายสุรชาติ  ตรีโอษฐ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์: peeaon@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1087
เบอร์ภายใน: 1087
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานสวัสดิการและยานพาหนะ
นายนิติรัฐ เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชื่อ: นายนิติรัฐ  เอี่ยมสำอาง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: Nitirat013@hotmail.com
โทรศัพท์: 02-160-1016
เบอร์ภายใน: 02-160-1016
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ:
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์:
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน: 02-160-1016
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สุรัตน์w90 ชื่อ: นายสุรัตน์  ลักษณะสีสุข
ตำแหน่ง: หัวหน้างานยานพาหนะ
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 081-701-1382
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายโชคชัย เลิสอนันต์w90 ชื่อ: นายโชคชัย  เลิศอนันต์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (ภภ–1569)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 080-264-9659
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
วิเชียรw90 ชื่อ: นายวิเชียร  พรายพรรณ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (41-4648)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 086-066-4698
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สมควรw90 ชื่อ: นายสมควร  ทิมทอง
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (ษล-1569)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 086-599-6735
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายสมพล  ศรีธาราสกุล
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (1ฌ-0544)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 083-982-7945
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ฉลองw90 ชื่อ: นายฉลอง  ไตรยางค์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (ฉก 2058)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 081-253-5186
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ทวีสิทธิ์w90 ชื่อ: นายทวีสิทธิ์  มูลเขียน
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (ฮพ–6535)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 087-519-3140
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
โอภาสw90 ชื่อ: นายโอภาส  รังสีปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (อห–1086)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 086-983-9282
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายภิญโญ  สวนกุหลาบ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (41–3764), (ออ-7638)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 081-254-0453
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
พูนw90 ชื่อ: นายพูลศักดิ์  ศุภสามเสน
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (ฮง–5586)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 081-100-5230
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายบุญรัตน์  บุตรสี
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (41-6459)
อีเมล์: -
โทรศัพท์: 085-399-9920
เบอร์ภายใน: 02-160-1070
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางสาวจารุวรรณ ปล่องทอง
ตำแหน่ง:
อีเมล์: -
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน: 02-160-1016
การฝึกอบรม/การพัฒนา
งานอาคารสถานที่และบริการ
นฤพลw90 ชื่อ: นายนฤพล ศรีสว่าง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: narupon.sr@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายอรรถพล หาเรือนทรง
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
อีเมล์: atthapol.ha@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601110
เบอร์ภายใน: 1110
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายอมรัช เรืองเดช ชื่อ: นายอมรัช เรืองเดช
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: amalut.re@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายชนันท์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: chanun.ch@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสาวรัชนี ใจชุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อ: นางสาวรัชนี ใจชุ่ม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: ratchanee.ja@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1022
เบอร์ภายใน: 1022
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายประพัฒ ต้นโพธิ์ ชื่อ: นายประพัฒ ต้นโพธิ์โต
ตำแหน่ง: คนงาน (งานช่าง)
อีเมล์: prapat.do@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
เอนกw90 ชื่อ: นายเอนก ร่วมทอง
ตำแหน่ง: คนงาน (งานช่าง)
อีเมล์: anak.ru@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายวิรัตน์ พันธ์กุ่ม ชื่อ: นายวิรัตน์ พันธ์กุ่ม
ตำแหน่ง: คนงาน (งานช่าง)
อีเมล์: wirat.pa@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายบุญมี เทพารส ชื่อ: นายบุญมี เทพารส
ตำแหน่ง: คนงาน (งานช่าง)
อีเมล์: boonmee.ta@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ภานุพงษ์w90 ชื่อ: นายภานุพงษ์ เพชรห้อย
ตำแหน่ง: คนงาน (งานช่าง)
อีเมล์: panupong.ph@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายแสงชัย  แจ้งไพร ชื่อ: นายแสงชัย แจ้งไพร
ตำแหน่ง: คนงาน (งานช่าง)
อีเมล์: sangchai.ja@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1053
เบอร์ภายใน: 1053
การฝึกอบรม/การพัฒนา
วิสูตรw90 ชื่อ: นายวิสูตร ทองมาก
ตำแหน่ง: คนงาน (สุขาภิบาล)
อีเมล์: visud.th@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายชัชวาลย์ แก้วเนตร
ตำแหน่ง: คนงาน (สุขาภิบาล)
อีเมล์: chatchawan.ka@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สุรินทร์w90 ชื่อ: นายสุรินทร์ อุระอิต
ตำแหน่ง: คนงาน (สุขาภิบาล)
อีเมล์: surin.au@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายแอ๊ด บุตรศรี
ตำแหน่ง: คนงาน (สุขาภิบาล)
อีเมล์: add.bu@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายสมบูรณ์ นิยมคง
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: soomboon.ni@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายสำราญ รักดี
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: sumlarn.lu@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สมสกุลw90 ชื่อ: นายสมสกุล ฮวดสุนทร
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: somsakun.hu@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายสุรชัย รักดี
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: surachai.ra@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ทอนw90 ชื่อ: นายทอน บุตทะนา
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: thon.bu@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายบุญเรือง พันธ์งาม
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: bunreang.pa@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ลือชัยw90 ชื่อ: นายลือชัย สะอาดดี
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: reuchai.sa@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ทูลเกียรติw90 ชื่อ: นายทูลเกียรติ คร้ามสิทธิ์
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: toolkead.kr@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
บรรจงw90 ชื่อ: นายบรรจง นนตรี
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: banjong.no@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายสมโภชน์ จันทะนา
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: somphoom.ja@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-160-1052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นายถาวร ขวัญยืน ชื่อ: นายถาวร ขวัญยืน
ตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนและสนาม)
อีเมล์: thaworn.kw@ssru.ac.th
โทรศัพท์: 02-1601052
เบอร์ภายใน: 1052
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สถิตย์w90 ชื่อ: นายสถิตย์ นามสีลี
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: satit.na@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ธีรพลw90 ชื่อ: นายธีรพล กิระหัส
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: teerapol.ki@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สมศักดิ์w90 ชื่อ: นายสมศักดิ์ เพชรอำไพ
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: somsak.ph@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
เพรียวw90 ชื่อ: นายเพรียว ทองพราย
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: prew.to@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สวาสw90 ชื่อ: นายสวาส บุญโต
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: savad.bo@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชลอw90 ชื่อ: นายชลอ สายัณห์
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: chalor.sa@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นายสุพจน์ แถมพยัฆค์
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: supot.ta@ssru.ac.th
โทรศัพท์:
เบอร์ภายใน:
การฝึกอบรม/การพัฒนา
วีระw90 ชื่อ: นายวีระ โกมลสิงห์
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: veera.ko@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
สนองw90 ชื่อ: นายสนอง เหลี่ยมดี
ตำแหน่ง: คนงาน (งานจราจร)
อีเมล์: sanong.le@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางจรัสศรี เจริญรอด
ตำแหน่ง: คนงาน (แม่บ้าน)
อีเมล์: charassri.ch@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางสาวภัคจิรา แก้วใสแสง
ตำแหน่ง: คนงาน (แม่บ้าน)
อีเมล์: pakjira.ki@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางศิริ นิยมคง
ตำแหน่ง: คนงาน (แม่บ้าน)
อีเมล์: siri.ni@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางบุษกร ธัญญะอุดม
ตำแหน่ง: -
อีเมล์: bussakorn.ta@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางสมหมาย พฤกธรา
ตำแหน่ง: คนงาน (แม่บ้าน)
อีเมล์: sommhai.pr@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
ชื่อ: นางบุษกร โกมลสิงห์
ตำแหน่ง: คนงาน (แม่บ้าน)
อีเมล์: bussakorn.ko@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
นางสมจิต หนูคง ชื่อ: นางสมจิต หนูคง
ตำแหน่ง: คนงาน (แม่บ้าน)
อีเมล์: somjit.no@ssru.ac.th
โทรศัพท์: -
เบอร์ภายใน: -
การฝึกอบรม/การพัฒนา
22292 Total Views 5 Views Today