กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง

กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง

ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2562

ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารคณบดี

Download Here

คำนำ, สารบัญ

Download Here

ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน

Download Here

ส่วนท่ี่ 2  โครงสร้าง

2.1  โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน

Download Here

2.2  โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน

Download Here

ส่วนที่ 3  นิยามหรือคำจำกัดความ

Download Here

ส่วนที่ 4  กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง

            ประจำปี 2559 – 2562

4.1  กรอบภาระงาน

Download Here

4.2  กรอบอัตรากำลัง

Download Here

ภาคผนวก, ปกหลัง

ก.  แบบฟอร์ม

Download Here

ข.  คำสั่งคณะกรรมการ

Download Here

ปกหลัง

Download Here

3835 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your LoginRadius API key or secret is not valid, please correct it or contact LoginRadius support at www.LoginRadius.com

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 2 = eleven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>