ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติงานของกองกลาง คือ อาคาร 32 (อาคารสำนักงานอธิการบดี)  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1
2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 4
3. ฝ่ายอำนวยการ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1
5. ฝ่ายเลขานุการ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 5
6. ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 4
7. ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 1

6119 Total Views 1 Views Today