ประวัติและความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 7 ฝ่าย ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 02-1601255
2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-1601251
3. ฝ่ายอำนวยการ โทร. 02-1601312
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ โทร. 02-161023
5. ฝ่ายเลขานุการ โทร. 02-1601340
6. ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. 02-1601414
7. ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โทร. 02-1601022

10109 Total Views 2 Views Today