การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

[32] Welcoming the delegates from Cambodia_06.11.2019

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองนโยบายและแผนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ในการขอเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย
1. กฎระเบียบของสถาบัน (รวมถึงนโยบายและกระบวนการต่างๆ) ด้านการประกันคุณภาพภายใน
2. โครงสร้างและหน้าที (รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ) ของเจ้าหน้าที่ด้านระบบการประกันคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย
3. กระบวนการด้านการประกันคุณภาพภายใน (รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ของมหาวิทยาลัย
4. กลไกและกระบวนการในการประเมินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
5. รูปแบบหรือกรอบการทำงานด้านการประกันคุณภาพและ/หรือกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยนำมาปรับใช้
6. มาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่ใช้สำหรับการประเมินผล
7. ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันหรือองค์กรด้านการประกันคุณภาพ (เช่น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, องค์กรที่เชี่ยวชาญต่างๆ) ด้านการประกันคุณภาพ
8. การใช้ฐานข้อมูลและระบบข้อมูลในการจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
9. การสนับสนุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการเงินสำหรับการดำเนินการด้านระบบ
การประกันคุณภาพ

10. ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการอบรมผู้ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินภายใน
11. แนวปฏิบัติที่ดีและความท้าทายในการพัฒนาและการดำเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมีอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้บรรยายความงามของตัวอาคารและการตกแต่ง  ซึ่งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

307 Total Views 2 Views Today
Share this