การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Universiti Teknologi Mara Kedah Malaysia (UiTM)

[25] Welcoming the 20 delegates of UiTM_27.08.2019

วันที่ 27 สิงหาคม 2562  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Universiti Teknologi Mara Kedah Malaysia จำนวน 20 ท่าน ณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
 ภาษาไทยเบื้องต้น โดยอาจารย์สุมนา เขียนนิล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ และ นักศึกษาผู้ช่วยสอน จำนวน 10 คน
 การแสดงรำไทย, การพับกลีบดอกบัว, การแสดงความเคารพ หรือ “ไหว้”
และการละเล่นไทย ได้แก่ รีรีข้าวสาร, มอญซ่อนผ้า และ แม่งูเอ๋ย
จากนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 30 คน
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความประทับใจจากคณะตัวแทนของ UiTM
ทุกท่านเป็นอย่างมาก

334 Total Views 1 Views Today
Share this