การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

[24] Meeting of Rajabhat University International Strategy Committee_26.08.2019

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University International Strategy Committee) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การวางแผนการดำเนินโครงการประจำปี 2562 – 2563
2. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. แนวทางการจัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

311 Total Views 2 Views Today
Share this