โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

[20] Basic Chinese Language Class_15.08.2019

วันที่ 15 สิงหาคม 2562   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ Yunnan Normal University  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัด “โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น” ณ
ห้องสมาร์ทคลาส ชั้น 2 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่  และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

359 Total Views 2 Views Today
Share this