การประชุมหารือกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท

[19] Meeting with De Montfort University, UK_26.07.2019

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ DMU Global จัดการประชุมหารือกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท ณ มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร  การหารือครั้งนี้ได้กล่าวถึงการเตรียมกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 21 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รวมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษาอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท เป็นเวลา 1 ปี  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะเริ่มรับสมัครในต้นปี พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ท เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในเมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2413 ปัจจุบันมีอายุ 149 ปี ประกอบด้วย 10 อาคาร และ 3,000 ห้องเรียน สำหรับจัดการเรียนการสอนใน 4 คณะรายวิชา ได้แก่ 1) คณะศิลปะ การออกแบบ และสังคม, 2) คณะธุรกิจและกฎหมาย, 3) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวิต และ 4) คณะคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และสื่อ  มีนักศึกษา 27,000 คน และเจ้าหน้าที่ 3,240 คน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความสงบสุข ความยุติธรรมและการเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง

346 Total Views 2 Views Today
Share this