โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

[16] Workshop  on Basic English News Writing_11.06.2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัด“โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น” ณ ห้องสมาร์ทคลาส ชั้น 2 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความประทับใจจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมากในเรื่อง โครงสร้างประโยคพื้นฐานและการฝึกเขียนข่าว

145 Total Views 1 Views Today