คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558″

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน หรือ DOWNLOAD HERE

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา ในเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (Update กรกฎาคม 2558)

3696 Total Views 2 Views Today
Share this