Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2128 วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2127 วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2126 วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2125 วันอังคาร 9 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2124 วันจันทร์ 8 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2123 วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2122 วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2121 วันพุธ 3 กรกฎาคม 2562

กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทย และสิทธิประโยชน์

[18] International Staff Employment Procedures_22.06.2019

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร“กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์” ณ ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai Hotel กรุงเทพฯ   โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ให้เกียรติในการกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การขอวีซ่าประเภททำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทย” โดยพ.ต.ต.หญิงสุวพร จันทน์เทศ – สารวัตร กองกำกับการ 2 กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 1 การบรรยายหัวข้อ “การขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทย” โดยนายภูวกร

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2115 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562