Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2201 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2199 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2196 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2195 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2195 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

[32] Welcoming the delegates from Cambodia_06.11.2019

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองนโยบายและแผนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ในการขอเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย 1. กฎระเบียบของสถาบัน (รวมถึงนโยบายและกระบวนการต่างๆ) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 2. โครงสร้างและหน้าที (รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ) ของเจ้าหน้าที่ด้านระบบการประกันคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย 3. กระบวนการด้านการประกันคุณภาพภายใน (รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ของมหาวิทยาลัย 4. กลไกและกระบวนการในการประเมินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 5.

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2193 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2192 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2191 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2190 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562