Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

[32] Welcoming the delegates from Cambodia_06.11.2019

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองนโยบายและแผนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ในการขอเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย 1. กฎระเบียบของสถาบัน (รวมถึงนโยบายและกระบวนการต่างๆ) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 2. โครงสร้างและหน้าที (รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่างๆ) ของเจ้าหน้าที่ด้านระบบการประกันคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย 3. กระบวนการด้านการประกันคุณภาพภายใน (รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ของมหาวิทยาลัย 4. กลไกและกระบวนการในการประเมินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 5.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Life In Stills”

[31] A Special talk on “Life In Stills”_23.09.2019

วันที่ 23 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Life In Stills” โดยมี Ms. Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมรับฟัง

แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 2173 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

สรุปโครงการ English Volunteers Program

[30] Conclusion of the English Volunteers Program_19.09.2019

วันที่ 19 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาจากเดอมองฟอร์ท  ได้เข้าพบนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสรุปโครงการอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 21 กันยายน ในด้านการสอนและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการถัดไป  ทั้งนี้นายกสภาได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทุกคนเพื่อขอบคุณในการเป็นอาสาสมัครได้อย่างดีเยี่ยม

การบรรยายพิเศษ “เรียนรู้การอ่านตัวอักษรภาษาเกาหลี”

[29] A Special Lectur on Learn to Read Korean Alphabets_19.09.2019

วันที่ 19 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ “เรียนรู้การอ่านตัวอักษรภาษาเกาหลี” สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาที่ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษากว่า 100 คน

การประชุมร่วมกับสถานฑูตแอฟริกาใต้

[28] Meeting with the South African Embassy_17.09.2019

วันที่ 17 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยนานาชาติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดี, ดร. จันทร์ชัย ยิ่งประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อ. ดาร์มา ไคริรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา หัวหน้าสาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมกับสถานฑูตแอฟริกาใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งทีมงาน  เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคตระหว่างสถานฑูตและมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา(โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกงาน), การท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน

การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

[27] 333rd Ambassade Du Siam En France_02.09.2019

วันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าว สุนทรพจน์โดยนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายฌาก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Agence Française de Développement (AFD) ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

[26] Congratulate Assoc. Prof. Dr. Somdech Rungsrisawat_28.08.2019

วันที่ 28 สิงหาคม 2562   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และทีมงาน เข้าแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ในสาขานิเทศศาสตร์

การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Universiti Teknologi Mara Kedah Malaysia (UiTM)

[25] Welcoming the 20 delegates of UiTM_27.08.2019

วันที่ 27 สิงหาคม 2562  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Universiti Teknologi Mara Kedah Malaysia จำนวน 20 ท่าน ณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  ภาษาไทยเบื้องต้น โดยอาจารย์สุมนา เขียนนิล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และ นักศึกษาผู้ช่วยสอน จำนวน 10 คน  การแสดงรำไทย, การพับกลีบดอกบัว, การแสดงความเคารพ หรือ “ไหว้” และการละเล่นไทย

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

[24] Meeting of Rajabhat University International Strategy Committee_26.08.2019

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University International Strategy Committee) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. การวางแผนการดำเนินโครงการประจำปี 2562 – 2563 2. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3. แนวทางการจัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563